Pravidlá ochrany osobných údajov

 

Spoločnosť ART-MEDIA SK, s.r.o., so sídlom Jesenského 2876/195, Snina, 069 01, IČO: 45 947 112, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: S.r.o., vložka č.: 23899/P („AM“), chráni všetky spracovávané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie Vašich osobných údajov je pre AM prioritou.

AM  je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) správcom Vašich osobných údajov, t. j. zhromažďuje, uchováva a využíva (aj inak spracováva) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, pre ktoré sa osobné údaje spracúvajú, sú definované podrobnejšie nižšie).

Tieto Zásady spracovania osobných údajov sa vzťahujú na (i) spracovanie osobných údajov vykonávané AM počas Vášho používania týchto internetových stránok AM („Internetové stránky“), (ii) spracovanie osobných údajov zo strany AM počas plnenia zmlúv so zákazníkmi a obchodnými partnermi, (iii) spracovanie osobných údajov pri plnení právnych povinností AM a na (iv) spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov AM.

Zásady spracovania osobných údajov opisujú účely spracovania osobných údajov a spôsoby ich spracovania, informujú o jednotlivých kategóriách spracovávaných osobných údajov, ich prípadných príjemcoch, dobe uchovávania osobných údajov a o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť spoločnosťou AM spracovávané na tieto účely:

Spracovávané osobné údaje

AM je oprávnená spracovávať nasledujúce osobné údaje podľa účelu spracovania

Údaje dotknutých osôb Účely spracovania
Meno a priezvisko Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov
Kontaktná adresa Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu
E-mail Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov
Telefónne číslo Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

 

Osobné údaje sú v AM spracovávané ako manuálne, tak automatizovane. K automatizovanému spracovaniu osobných údajov dochádza najmä na účely plnenia zmluvného vzťahu. AM je oprávnená zhromažďovať, uchovávať a využívať určité informácie prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, napr. štatistické informácie kedykoľvek navštívite internetové stránky.

Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu

Ak udelíte AM súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania personalizovaných marketingových oznámení (v týchto prípadoch môže dochádzať aj k profilovaniu), beriete na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a že možno súhlas kedykoľvek písomne alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v e-mailovej správe odvolať. Súhlas je poskytovaný do jeho odvolania. Neposkytnutie súhlasu nemá vplyv na plnenie zmluvy.

Príjemcovia osobných údajov

V spoločnosti AM sú Vaše osobné údaje sprístupnené iba oprávneným zamestnancom, alebo jednotlivým sprostredkovateľom osobných údajov zmluvne dohodnutým AM, prípadne ďalším prevádzkovateľom. Vždy však iba v miere nevyhnutnej na naplnenie jednotlivých účelov spracovania, a na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracovanie osobných údajov. AM je v zákonom stanovených prípadoch oprávnená, resp. povinná, niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní alebo ďalším orgánom verejnej moci.

Osobné údaje tretích osôb

Osobné údaje tretích osôb, čím sa rozumejú osobné údaje zamestnancov a zákazníkov obchodných partnerov AM a ďalších fyzických osôb podieľajúcich sa na spoluprácu s AM, popr. iné údaje, ktoré AM dostane od obchodného partnera v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy, budú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto osobné údaje použije AM za účelom plnenia zmlúv s obchodnými partnermi. Obchodný partner týmto berie na vedomie, že AM bude spracovávať osobné údaje tretích osôb po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi, ak také sú. Počas dlhšej doby budú potom uchovávané, ak vznikne v odôvodnenom prípade potreba uchovávať údaje v súvislosti s konkrétnym prípadom. Obchodný partner je povinný riadne poučiť o spracovaní osobných údajov spoločnosťou AM svojich zamestnancov, zákazníkov a ďalšie fyzické osoby podieľajúce sa na strane obchodného partnera na spolupráci s AM.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, počas ktorej je AM povinná ako prevádzkovateľ osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania, ktorému musí byť primeraná, alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje spracovávame podľa účelu ich spracovania počas tu uvedenej doby:

Účel spracovania

Doba uchovávania
Plnenie zmluvy po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
Plnenie právnych povinností po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom
Zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, prípadne do odvolania súhlasu so spracovaním, prípadne v súlade s platnou legislatívou *
Ochrana oprávneného záujmu správcu maximálne po dobu 3 rokov od doby počiatku spracovania údajov, ak nestanovia osobitné právne predpisy inak, alebo ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje dlhšie v súvislosti s konkrétnym prípadom
Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov po dobu nevyhnutnú na vybavenie príslušnej požiadavky alebo po dobu trvania príslušného používateľského účtu

 

* AM je oprávnená spracovávať Vašu e-mailovú adresu v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných výrobkov alebo služieb (napr. formou informačného bulletinu alebo newslettera) v prípade, že ste také zasielanie neodmietli.

Použitie cookies

Cookies sú obsahovo malé súbory vo Vašom prehliadači, ktoré slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na naše internetové stránky, a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

Používanie cookies nám umožní ponúknuť Vám tie služby a produkty, ktoré najlepšie zodpovedajú Vašim potrebám a záujmom. Cookies umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve našich internetových stránok a vďaka ich používaniu tak bude Vaša ďalšia návšteva ľahšia a rýchlejšia. Súbory cookies najmä:

AM cookies používa v prípade, že navštívite naše internetové stránky, a to najčastejšie na prispôsobenie obsahu, anonymným štatistikám ohľadom návštevnosti, na výber relevantných reklám a na uľahčenie bezpečnejšieho prihlásenia.

Na našich Internetových stránkach používame dva druhy cookies:

Súbory cookies môžete v nastaveniach svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie len niektorých. Pokiaľ ale AM nepovolíte použitie cookies, niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako by mali.

Nastavenie súkromia vo Vašom počítači, kde možno použitie cookies odmietnuť alebo zakázať, nájdete v menu príslušného internetového prehliadača. Nastavenia súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na nasledujúcich internetových stránkach:

Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

Práva dotknutých osôb

Ako subjekt údajov máte nižšie uvedené práva, ktoré pre Vás z právnych predpisov vyplývajú a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov a (vi) právo na námietku, po ktorej bude spracovanie Vašich osobných údajov ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň máte možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), u ktorého môžete uplatniť prípadnú sťažnosť.

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte listom na adresu sídla AM alebo e-mailom na privacy@natricko.sk.  AM si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva. Tieto zásady spracovania osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018.

 

Menu
Close

Môj košík

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

Vaše osobné údaje budú použité na zjednodušenie používania tejto webovej stránke, na správu prihlasovania do vášho účtu a na iné účely opísané v dokumente pravidlá ochrany súkromia.

Already got an account?

Close

Categories