Obchodné podmienky

1 .VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

I. Základné údaje

Predávajúci : ART-MEDIA SK s.r.o., Jesenského 2876/195, 069 01, Snina

IČO: 45947112

DIČ:2023177629

Číslo účtu: IBAN:SK4675000000004012918124

zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, vložka.č.:23899/P

Kontaktné údaje:

tel: 057/ 38 11 597

mail: info@malovanyobraz.sk

(ďalej len „predávajúci“)

a

kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj so sídlom v Prešove

Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 1   Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

tel. č. 051/7721 597 fax. č. 051/7721 596

e-mail: po@soi.sk

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:

ART-MEDIA SK s.r.o. Jesenského 2876/195, 069 01 Snina

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky tovaru výslovne uvedené v kúpnej zmluve

– objednávke. Množstvo, rozmery, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na www stránkach predávajúceho, katalógoch, prospektoch a iných jeho tlačovinách sú záväznými údajmi.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:

– tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,

– tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky,

– tovar vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, použitiu, bezpečnostnými upozorneniami , záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ak
je to pre daný druh tovaru obvyklé.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického

obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci
dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu
(ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a
kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii
tovaru.

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred
jej záväzným potvrdením.
Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve
odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený
aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní
odo dňa prevzatia tovaru.

Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru
“na objednávku”, ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo
v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu
preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky
zaobstaravacích nákladov tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v
týchto prípadoch:
– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne
číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.),
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia
nastane, predávajúci bude okamžite a bezodkladne kontaktovať kupujúceho
za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už
časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na
jeho účet alebo adresu v lehote 14 kalendárnych dní.
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V
prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v
ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných
podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými
obchodnými podmienkami.

4. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie
kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e‐mailovej správy
kupujúceho zaslaného predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a
odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo
forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len
„objednávka“).
2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je
telefonické alebo emailové potvrdenie alebo potvrdenie prostredníctvom
súkromnej správy predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po
predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim označené ako „potvrdenie
objednávky“.
3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii
tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene
tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar
dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do
dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

1. Predávajúci je povinný:
a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar
v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na
prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal povinnosti ustanovené v platných
právnych predpisoch SR,
c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom v písomnej alebo aj
elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie
tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (údaje o
vlastnostiach tovaru, návody na montáž, obsluhu , použite, údržbu,
bezpečnostné upozornenia v slovenskom jazyku, formulár na odstúpenie od
zmluvy, záručný list/ ak je požadovaný spotrebiteľom, resp. ak
predávajúci poskytne dlhšiu záručnú dobu ako je zákonná záručná doba/
doklad o kúpe produktu).
2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od
kupujúceho za dodaný tovar.

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od
zmluvy v lehote do štrnástich dní (Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho) odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia
zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva
od začiatku zrušuje.

2. Spotrebiteľ v lehote štrnástich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy
vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo
má chyby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

3. Spotrebiteľ:
a. prevezme zakúpený alebo objednaný tovar,
b. zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote
splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c. potvrdí prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej
osoby.

4. Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a
mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

7. DODACIE PODMIENKY

1. Spôsoby dodania tovaru
Dodanie tovaru je možné nasledujúcim spôsobom:
–  doručovanie kuriérom
–  doručovanie slovenskou poštou

2. Cena a platenie.
Pri objednávke produktu a doručovaní:                       poštovné +
balné spolu
Kuriérom                                                          4,90
eur

Pri objednávke tovaru v hodnote nad 90,00 eur                     zdarma

Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri
zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú
individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej
republiky.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v
kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na
doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) podľa zák.č.18/1996 Z.z. v
platnom znení formou:
– v hotovosti kuriérovi
– v hotovosti na pošte, poštovému doručovateľovi
– platobnou kartou kuriérovi
– platobnou kartou na pošte
– bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
– v prípade objednávky tovaru v hodnote nad 50,00 eur spotrebiteľ
zaplatí za objednaný tovar vopred na účet predávajúceho:
IBAN:SK4675000000004012918124.

3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu
bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá
kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho č.:
IBAN:SK4675000000004012918124.

4. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote
podľa kúpnej zmluvy, vopred pred prevzatím tovaru.

5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar
dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej
zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi
predpismi SR.

6. V prípade ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy po odovzdaní tovaru
tretej osobe na prepravu tovaru predávajúci má nárok na náhradu nákladov
od kupujúceho na objednanie a prepravu tovaru .

7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri
prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený
odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté
náklady na objednanie a dodávku nezaplateného tovaru

8. Náklady spojené s vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a
predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

9. Ceny tovaru uvedené na www stránkach predávajúceho sú platné v
okamihu objednania tovaru. Ceny uvedené v tlačenom cenníku predávajúceho
sú platné do vydania nového cenníku.

10. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny
na účet predávajúceho, v prípade platby prevodom na účet predávajúceho,
alebo uhradením hotovosti kuriérovi .

11. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného
zaplatenia kúpnej ceny.

12. Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim
a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

13. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom
zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

14. K cene tovaru je pripočítaná cena prepravy tovaru, tak ako je vyššie
uvedené v bode 7.2.

15. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových
listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho.

16. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je
povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.

17. Kupujúci prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii
objednávky kupujúceho predávajúcim.

18. Množstvo, rozmery a ostatné údaje o vlastnostiach tovarov obsiahnuté
v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho
umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho sú záväznými údajmi.

19. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky
predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

20.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v
kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je prevezme tovar osobne alebo
zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej
neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať
protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na
prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť
predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení
tovaru a písomné plno mocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru
opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej
zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä
opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.  Tovar sa
považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v
záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia
tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím
prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a
odovzdaní tovaru.

21. Kupujúci skontroluje zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po
doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je
mechanicky poškodený, túto skutočnosť oznámi dopravcovi a za jeho
prítomnosti skontroluje stav tovaru.  Dopravu tovaru zabezpečuje
predávajúci.
V prípade, že je dodaný poškodený tovar, kupujúci uplatní u
predávajúceho reklamáciu tovaru resp. odstúpenie od zmluvy u kupujúceho.

22. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať
alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať
spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo
preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom
plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení,
predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré
spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom
plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť
službu v rovnakej kvalite a cene.

8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej
kúpnej ceny za tovar.

9. AUTORSKÉ PRÁVA

Autorské práva sa riadia zákonom č. 121/2000 Zb. o autorských právach.

10. OSOBNÉ A PLATOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou
osobou je povinný oznámiť  predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu
trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou
osobou je povinný oznámiť  predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu
sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a emailovú adresu.

3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č.
122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie,
ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti
predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných
systémoch.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho
zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so
spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek  odvolať kedykoľvek
písomnou formou.

4. Predávajúci neprichádza do kontaktu s informáciami o platobných
kartách ani s informáciami o prihlasovacích menách ani heslách ani
kódoch zadávaných kupujúcim pri platbe za tovar. Za ochranu týchto
údajov sú v plnom rozsahu zodpovední prevádzkovatelia platobných brán.

11. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od
prevzatia tovaru  bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č.
102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a
doplnení niektorých zákonov .
Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr
v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za
tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s
objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša
spotrebiteľ.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným
súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o
tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po
úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu
cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému
môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,
tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného
spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné
vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého
ochranný obal bol po dodaní porušený, Strana 8 Zbierka zákonov
Slovenskej republiky 102/2014 Z. z.
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní
neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase
uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30
dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže
ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ
výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a
zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov
potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas
návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby
alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových
záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom
obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o
predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava
tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo
poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a
podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom
čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa
jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ
vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu
stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

2. Odstúpenie od zmluvy kupujúci urobí písomnou formou . Do odstúpenia
od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných
obchodných podmienok kupujúci uvedie identifikáciu kupujúceho, číslo a
dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má
predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú
adresu.
Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný predložiť
/zaslať/predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie,
návodu, záručného listu, originálu dokladu o zaplatení .V prípade, že
kupujúci odstúpi od zmluvy a predloží/zašle/ predávajúcemu tovar, mohol
byť primerane použitý, nachádza sa v obale tovar nepoškodzujúcom a nie
je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú
kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v
lehote 14   dní odo dňa prevzatia odstúpenia od kúpnej zmluvy a
doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet
kupujúceho určený kupujúcim.

3. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu
cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s
objednaním a doručením tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží
predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci
vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar
rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru
na internetovej stránke predávajúceho.

4. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru
sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za
uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na
uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na
internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a
odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo
napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru, náklady na doručenie
tovaru.

12. ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI

Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých
informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od
predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne
za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako
dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných
obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto
všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek
jej zmena musí mať písomnú formu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude
uskutočňovaná vo forme e‐mailových správ.

4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa
vzťahujú príslušné ustanovenia nasledujúcich zákonov a nariadení:
a. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
b. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení
zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel),
c. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení
platných noviel),
d. Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel).

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči
kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné
obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

7. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie
tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona a ak odstúpi od zmluvy
uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na
jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

8. Spotrebiteľ je prípadne povinný uhradiť predávajúcemu cenu za
skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5,zákona ak spotrebiteľ
odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný
súhlas podľa § 4 ods. 6, zákona

9. Predávajúci dodržiava kódex správania,  a spotrebiteľ sa môže s nimi
oboznámiť na emailovú požiadavku od predávajúceho.,

10. Dĺžka trvania zmluvy- počas platnosti záručnej doby, podmienky
vypovedania zmluvy sú vyššie uvedené.

11. Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť mimosúdnou
cestou prostredníctvom vzájomnej dohody.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy.
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia
výrobku.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom
rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad
listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese:
info@foto-obraz.sk
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy,
ktorý sa nachádza na adrese: ART-MEDIA SK s.r.o. Jesenského 2876/195,
069 01 Snina, alebo na stránke:
http://www.foto-obraz.sk/admin/uploaded/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o
uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na
odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v
súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na
doručenie tovaru k Vám.
To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh
doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo
dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.
Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej
platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez
účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného
tovaru späť na našu adresu .

3. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na
odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o
odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej
stránky
http://www.foto-obraz.sk/admin/uploaded/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf.
Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne
potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

4. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do
14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa
považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej
lehoty.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku
zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie
povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5. Informácie uvedené v tomto poučení tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch
zmluvných strán.

6. Spotrebiteľ odoslaním objednávky a stlačením tlačítka „objednávka s
povinnosťou platby“ výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že
súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

7. Predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku,
najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytuje spotrebiteľovi potvrdenie o
uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.
Potvrdenie  obsahuje:
– všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, zákona ak predávajúci
neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred
uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku.

8. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie
tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7
ods. 1 zákona u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu
na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie
práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne
formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od
zmluvy.
Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu
odovzdal predávajúci.

10. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak
oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v
posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona.

11. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša
spotrebiteľ.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní
odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi
všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti
s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov
a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.zákona.

2. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1
rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je
dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe
platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne
ďalšie poplatky.

3. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady,
ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je
najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými
nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil
spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný
predávajúcim.

4. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia
zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť
predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie
tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1.

5. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru,
predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1
pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže
zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si
tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Povinnosti a oprávnenia spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od
zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe
poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo
prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje
za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný
deň lehoty.

2. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe
zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou,
predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti
zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

3. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie
tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie
tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám,
alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona.

4. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v
dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec
zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci
nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona.