Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

Tento reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v znení neskor. predpisov a ustanoveniami zákona č.250/2007 Z.
z. o o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pri
zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady predávaných
tovarov a poskytovaných služieb.

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci si uplatní reklamáciu
bezodkladne u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
Záručná doba na predávané výrobky je stanovená všeobecným právnym
predpisom- Občianskym zákonníkom platnom v čase predaja.
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne
informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o
tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v
súlade s ust. §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od
predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho alebo prostredníctvom elektronickej
pošty alebo inak.
Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné
prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý
vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci,
vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
Kupujúci  vykoná prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Po zistení chyby
tovaru, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke.
Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po
predložení tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu spolu, záručným
listom (ak bol vydaný), dokladom o kúpe tovaru- postačuje jeden z týchto
dokladov
Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v
prevádzkarni predávajúceho v súlade s ustanoveniami §18 ods. 2 zákona o
ochrane spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej pošty alebo
telefonickým kontaktom.
Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne predložiť
predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a. reklamovaný výrobok spotrebiteľ predložil na adresu: ART-MEDIA SK
s.r.o., Jesenského 2876/195, 069 01, Snina)
b. spolu s reklamovaným výrobkom bol na vyššie uvedenú adresu predložený
doklad o kúpe – pokladničný doklad (faktúra), záručný list, ak bol
vydaný – postačuje jeden z týchto dokladov, meno a adresu spotrebiteľa,
prípadne telefonický kontakt, presné popísanie chyby tovaru, prípadne
ako došlo k chybe tovaru.
Vzor reklamačného protokolu je dostupný na adrese :
http:www.foto-obraz.sk/admin/uploaded/dokumenty/reklamacnyprotokol.pdf
spotrebiteľ vyplní v reklamačnom protokole kolónky v bodoch a-g a
reklamačný protokol odošle predávajúcemu elektronickou poštou , alebo
slovenskou poštou, prípadne osobne na vyššie uvedenej adrese./
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.
Reklamovaný tovar kupujúci predloží do sídla predávajúceho, alebo na
mieste uvedeného v tomto reklamačnom poriadku /bod 8.a./. Predávajúci je
povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je
prijatie reklamácie možné, teda vo svojom mieste podnikania  v súlade s
ust. § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa/ďalej len zákon/
V mieste určenom  na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný
zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s
ust. § 18 ods. 3 Zákona.
Kupujúci je uplatňuje zodpovednosť za vady produktu u predávajúceho bez
zbytočného odkladu.
Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí
reklamácie tovaru   v písomnej forme , napr. vo forme mailu alebo v
písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru v
súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený
zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho
právach podľa všeobecného predpisu na základe rozhodnutia spotrebiteľa,
ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob
vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické
zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa
reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu
vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30
dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie
reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na
výmenu výrobku za nový výrobok.
Kupujúci  si neuplatňuje záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v
dobe uzatvárania zmluvy upozornený.
Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a. nepredložením dokladu o zaplatení (kópiu dokladu odporúčame
kupujúcemu si zabezpečiť  a ponechať si), dodacieho listu alebo
záručného listu /ak bol vydaný/-postačuje jeden z uvedených dokladov,
príslušenstva,
b. uplynutím záručnej doby tovaru,
c. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
d. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
e. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o
tovar,
f. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, nesprávnym skladovaním,
nesprávnou manipuláciou, alebo používaním v rozpore s podmienkami
uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami
alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
g. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými
udalosťami,
h. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, iným
neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom,
statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
neoprávneným zásahom do výrobku.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie
jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. odovzdaním opraveného tovaru,
b. výmenou tovaru,
c. vrátením kúpnej ceny tovaru,
d. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný
doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, okrem
výrobkov na ktorých je záručná doba vyznačená dobou spotreby , resp.
dobou použiteľnosti , alebo dobou minimálnej trvanlivosti. Záručná doba
sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu
záručnej opravy tovaru.
V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude
uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na
základe nového dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade
výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového
tovaru.
Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim
spôsobom:
a. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
b. predávajúci chybný tovar vymení za nový, identický ako reklamovaný
výrobok
Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát
opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych
odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne
užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:
a. zrušením kúpnopredajnej zmluvy ,alebo na žiadosť zákazníka výmenou
tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických
parametrov, alebo
b. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví
reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.
Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu
považuje výskyt a odstránenie tej istej odstrániteľnej chyby viac ako
dva krát.
Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb
považuje výskyt a odstránenie viac ako dvoch rôznych odstrániteľných
chýb.
V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako zákonom
odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku podľa spotrebiteľa
objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje
právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.
Záruka sa nevzťahuje na neodbornú montáž, resp. nedodržanie postupu
uvedenom v návode na montáž, údržbu a použitie – u výrobkov u ktorých
takýto postup vyplýva z povahy výrobku .
Poučenie pre spotrebiteľa:(1)Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má
kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.(2)
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo
ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým
predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu
alebo závažnosť vady.(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady
vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné
ťažkosti. (4) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu,
aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci
právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté
práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však
kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre
väčší počet vád produkt riadne užívať.(5) Ak ide o iné neodstrániteľné
vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu.

Alternatívne riešenie mimosúdnych sporov

a) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o
nápravu, e-mailom na: info@foto-obraz.sk, alebo písomne na adresu:
ART-MEDIA SK s.r.o., Jesenského 2876/195, 069 01, Snina , ak nie je
spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo
ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci
odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej
odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len
subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a
oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže
spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy
alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická
osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v
rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo
povolania.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a
predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho
so spotrebiteľskou zmluvou.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu
neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať
úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do
výšky 5 EUR s DPH.